Valencià nivell elemental A2 Oral

A2 (A partir de 16 anys)

100,00€
Cerrado

Objetivos generales

Comprensió oral: És capaç de comprendre les idees principals i els detalls específics d’un discurs clar i en llenguatge estàndard sobre temes familiars relatius a la faena, a l’escola o al temps lliure, etc., incloent-hi narracions, interaccions conversacionals breus i descripcions.

Comprensió lectora: Pot trobar una informació concreta en un text bastant llarg i pot reunir les informacions que provenen de diferents parts del text o de textos diferents a fi de complir una tasca específica.

Expressió oral: És capaç de fer, d’una manera raonablement fluida, una descripció o una narració senzilla d’un dels seus possibles temes d’interés i presentar-la com una successió lineal d’elements.

Expressió escrita: Pot redactar escrits breus i senzills, ben cohesionats, sobre temes familiars o d’interés personal; és capaç de descriure un esdeveniment o un viatge recent (real o imaginari), de narrar una història i d’escriure cartes personals per a demanar i donar informació, explicar fets, expressar desitjos o fer plans i propostes.

És un curs d’iniciació  en què  l’alumne haurà de tindre  ja unes nocions bàsiques de valencià, encara que només siga en la competència de comprensió, tant oral com escrita.

L’alumnat que curse el nivell elemental, quan finalitze el curs, haurà de ser capaç de comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara sobre temes diversos. Haurà de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real. Haurà de ser capaç de produir un discurs senzill i coherent sobre temes quotidians o d’interés personal.

Programa

Vocabulari: de tots els àmbits adequat al nivell corresponent.

L’alfabet.

La concordança entre el substantiu i l’adjectiu.

Grafies:

  1. b, v.
  2. b, p; d, t; g, c.
  3. m, n i ny.
  4. l, ll, l·l, tl i tll.
  5. g, j, tg, tj.
  6. s, z, c, ç.
  7. x, tx, ig
  8. r, rr.

Els demostratius i els possessius.

L’ús de majúscules I minúscules.

La síl·laba, el diftong i el hiat.

L’accentuació.

L’article.

L’apostrofació i la contracció.

Els numerals.

El vocalisme.

Verbs: les formes no personals i el mode indicatiu.

Perífrasis verbals: obligació i probabilitat.

Els interrogatius i els exclamatius.

Els adverbis.

Introducció als pronoms febles.

*Expressió oral i escrita transversal a tots els continguts del curs.

Aquest curs no és un curs orientat específicament a aprovar un examen, és un curs orientat a aprendre valencià a nivell escrit i oral. No obstant això,  serà un curs que servirà de molta ajuda a  qualsevol persona que tinga interés d’obtindre el certificat de nivell elemental de la  JQCV.