Valencià nivell mitjà C1

C1 (a partir de 16 anys)

100,00€ Matrícula

Objetivos generales

Comprensió oral: És capaç de comprendre discursos llargs, sobre temes abstractes o complexos, relacionats amb la vida personal, social, acadèmica o professional, encara que no estiguen ben estructurats i no siguen de la seua especialitat, i que les relacions només siguen implícites i no estiguen assenyalades explícitament.

Comprensió lectora: Pot fer exposicions clares i ben estructurades sobre temes complexos, i desenrotllar i confirmar els seus punts de vista amb idees complementàries, justificacions i exemples adequats.

Expressió oral: És capaç d’expressar-se espontàniament i amb fluïdesa, i de dirigir i estructurar el discurs d’acord amb la situació. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç amb finalitats socials i professionals, i amb una entonació adequada. Pot formular, de manera precisa, idees i opinions i relacionar hàbilment la seua contribució al discurs amb la dels altres interlocutors.

Expressió escrita: Pot escriure textos descriptius i narratius de ficció clars, detallats i ben construïts (amb un estil segur, personal i natural adequat al lector a qui van dirigits), i pot exposar per escrit, clarament i de manera ben estructurada, un tema complex i subratllar-ne les idees principals.

L’alumne  que curse el nivell mitjà, quan finalitze el curs han de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Programa

Vocabulari: transversal a tots els continguts del curs.

El gènere i el nombre del substantiu i de l’adjectiu.

Grafies:

  1. b, v.
  2. b, p; d, t; g, c.
  3. m, n i ny.
  4. l, ll, l·l, tl i tll.
  5. g, j, tg, tj.
  6. s, z, c, ç.
  7. x, tx, ig
  8. r, rr.

Els demostratius i els possessius.

La síl·laba, el diftong i el hiat.

L’accentuació i la dièresi.

L’article.

L’apostrofació i la contracció.

Els quantificadors: quantitatius, indefinits i numerals.

El guionet.

L’ús de majúscules i minúscules.

El vocalisme.

Verbs: les formes no personals i el mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu.

Perífrasis verbals: obligació i probabilitat.

Els interrogatius i els exclamatius.

Els adverbis.

Les preposicions.

Els pronoms febles.

Els pronoms relatius.

Expressions de temps: les parts del dia, els dies de la setmana, etc.

*Expressió oral: simulacres de prova oral d’examen

És un curs orientat a l’aprenentatge del valencià i a la preparació per a la prova de la JQCV.