Valencià nivell mitjà C1

Nivel C1. A partir de 16 años

100,00€
Cerrado

Objetivos generales

1.- Comprensió oral

►Pot comprendre discursos llargs sobre temes abstractes o complexos de gèneres i temàtiques diversos, encara que no estiguen ben estructurats, no siguen d’un àmbit que li  és conegut o les condicions de recepció no siguen òptimes, i és capaç de reconéixer característiques pròpies de registres diferents i adaptar la seua producció a algunes variables contextuals.

►Pot seguir interaccions complexes entre interlocutors natius en debats de grup, fins i tot quan els temes són abstractes, complexos i no familiars.

► Pot comprendre amb una facilitat relativa la majoria de les conferències, discussions i debats, i entendre les interaccions entre tercers encara que es tracte de temes complexos o que no li siguen familiars.

►Pot comprendre i extraure informació en llocs públics, estacions, mercats, grans magatzems…, encara que el so estiga distorsionat pels  mitjans físics.

► És capaç de comprendre textos orals de ficció i de ficció propis dels àmbits privat i social, amb un cert grau d’especialització, incloent-hi informacions tècniques complexes, com instruccions d’ús i especificacions tècniques de productes i serveis familiars.

► Pot identificar detalls que inclouen actituds i relacions implícites entre els interlocutors.

► Pot comprendre material enregistrat i retrasmés, com ara programes de televisió i pelícil·les, sense molt d’esforç, incloent-hi discurs en què s’utilitzen expressions idiomàtiques i algunes formes no estàndard.

► Pot comprendre textos orals estàntard i també de l’àmbit familiar i de ficció produïts en diverses varietats geogràfiques i socials.

2.- Comprensió  escrita

►Pot comprendre una gamma àmplia de textos llargs i complexos, diferenciar les idees  principals de les secundàries i reconéixer sentits implícits.

►Pot destriar informació bàsica i accesòria en una varietat àmplia de textos escrits llargs i complexos.

►Pot comprendre correspondència i intercanvis escrits formals i informals, encara que esporàdicament haja d’utilitzar eines de consulta.

►Pot comprendre una àmplia gamma de textos de caràcter literari (poemes, contes, narrativa breu contemporània, novel·les i teatre) basats en fets reals o inventats, i en pot apreciar les diferències d’estil.

►Pot comprendre textos de temàtica contemporània on qui escriu adopta opinions, punts de vista i estratègies personals.

►Pot compredndre textos argumentatius i d’opinió complexos, i alhora pot seguir una argumentació abstracta tot valorant-ne les alternatives i extraient-ne conclusions.

►Pot comprendre una gamma àmplia de textos d’àmbit social i professional, i identificar detalls subtils que inclouen l’actitud i opinions de l’autor tant implícites com explícites.

►Sap llegir entre línies i extraure’n significats i actituds no referides explícitament. Sap captar l’humor, la ironia i els equívocs. Sap utilitzar els indicis contextuals, gramaticlas i lèxics per a inferir una actitud, predisposició o intenció.

3.- Expressió i interacció orals

► Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense moltes dificultats o entrebancs, amb una elocució pròpia dels registres formals  i utilitzant els mecanismes lingüístics de manera flexible i eficaç a propòsits socials, acadèmics i professionals.

► Pot fer presentacions o descripcions de temes complexos, d’una manera clara i ben estructurada, desenvolupant i confirmant els seus punts de vista amb idees complementàries, justificacions i exemples adequats, i integrant temes secundaris i desenvolupant els punts concrets fins a arribar a una conclusió apropiada. Pot donar, de forma fiable, instruccions detallades.

► Pot interactuar en societat amb flexiblitat i eficàcia, fins i tot en els usos afectius, al·lusius o humorístics.

► Pot sostindre fàcilment discussions animades, fins i tot sobre temes abstractes, complexos i desconeguts; pot relacionar hàbilment la seua pròpia contribució amb la dels altres interlocutors, i pot formular preguntes per a comprovar que ha comprés el que l’interlocutor ha intentat dir i fer aclarir els punts ambigus.

► Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, gairebé sense esforç i sense recórrer a expressions estereotipades o estratègies d’evitació. Només un tema conceptualment difícil pot obstaculitzar el flux natural i fluid de la conversa.

► Pot participar plenament en intercanvis orals formals, com ara en una entrevista com a entrevistador o com a entrevistat, i desenvolupar o valorar els punts discutits de manera fluida i sense gens d’ajuda.

► Pot pronunciar de manera correcta i sap utilitzar una entonació  adequada per a transmetre d’una manera precisa matisos subtils de significat.

4.- Expressió i interacció escrites

► Pot escriure textos de diferents tipus i gèneres, clars, precisos i ben estructurats, sobre temes complexos. Pot interactuar per escrit amb flexiblitat i eficàcia, i escollir expressions adequades entre un repertori ampli de funcions discursives i amb un domini alt dels mecanismes lingüístics.

► És capaç d’expressar-se mitjançant textos escrits clars, coherents i cohesionats, sobre una gamma àmplia de temes.

►Pot escriure textos explicatius, descriptius i narratius sobre fets reals o imaginaris, clars, detallats i ben construïts, amb un estil personal i natural adequat al lector al qual van adreçats, i integra en els textos diferents subtemes, desenvolupa punts particulars i acaba amb una conlusió apropiada.

► És capaç d’expressar-se amb claredat i precisió en la seua correspondència personal, amb flexibilitat i eficàcia; expressar diferents graus d’emocions, i subratllar el que considera important d’esdeveniments o experiències pròpies o del destinatari tot utilitzant l’al·lusió, l’humor o la ironia.

► Pot resumir textos destriant-ne informació bàsica i accesòria, sintetitzant idees i modificant, quan convé, l’estructura del text.

► Pot prendre apunts detallats durant una conferència sobre temes de la seua especialitat i transcriure la informació d’una manera tan precisa i fidel a l’original podrien fer-ne ús altres persones.

► Pot expressar el seu punt de vista i escriure argumentacions relacionades amb àmbits diversos (privat, laboral o acadèmic).

► Pot subratllar les idees principals i ampliar i defensar els seus punts de vista de manera elaborada, amb idees complementàries, justificacions i exemples pertinents per a arribar a una conclusió apropiada.

► Pot produir un discurs clar, fluid i ben estructurat que demostra un ús controlat d’estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió propis de la llengua escrita formal.

► És capaç de construir textos nous adequats, coherents i cohesionats a partir de textos que es prenen com a referència.

► Pot adequar la seua producció escrita a lectors i funcions comunicatives diversos i a altres variables contextuals.

L’alumne  que curse el nivell mitjà, quan finalitze el curs han de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

Programa

Continguts Lingüístics

A) Fonètica, elocució i ortografia

 • Elocució i fonètica sintàctica
 • Síl·laba, diftong, hiat i vocals
 • Accent, dièresi i guionet
 • Apostrofació i contracció
 • Consonants oclusives i labiodentals
 • Consonants alveolars
 • Consonants palatals
 • Consonants laterals i nasals
 • Consonants ròtiques i la h
 • Convencions
 • Entonació i comunicació no verbal

B) Morfosintaxi

 • Substantius i adjectius
 • Determinants
 • Pronoms
 • Quantificadors
 • Preposicions
 • Adverbis
 • Conjuncions i altres connectors
 • Verbs

C) Lèxic i semàntica

 • Vocabulari formal
 • Expressions idiomàtiques i enunciats fraseològics d’ús freqüent
 •  Derivació: regles generals i principals excepcions
 • Precisió lèxica i interferències lèxiques
 • Relacions semàntiques
 • Denotació i connotació
 • Formació del lèxic
 • Registres i varietats lingüístiques

Els alumnes que assistisquen a aquest taller deuran:

 1. Ser puntuals.
 2. Acudir motivats per a aprendre.
 3. Posar atenció a classe.
 4. Participar de manera activa, si fóra el cas.
 5. Acomplir amb les diverses tasques proposades a classe.
 6. Respectar-se.
100,00€