Valencià nivell superior C2

C2 (a partir de 16 anys)

100,00€
Cerrado

Objetivos generales

Comprensió oral: Pot seguir fàcilment interaccions complexes entre interlocutors hàbils en debats en grup, fins i tot quan es tracten temes especialitzats que siguen pròxims, o temes generals abstractes o complexos.

Comprensió lectora: És capaç de comprendre i d’interpretar de manera crítica qualsevol forma de llenguatge escrit, incloent-hi textos, literaris o no literaris, abstractes i estructuralment complexos o rics en expressions col·loquials, com ara manuals, articles d’especialitat i obres literàries, i pot apreciar distincions subtils d’estil i el sentit tant implícit com explícit.

Expressió oral: Pot fer exposicions clares, elaborades i ben construïdes, sobre temes complexos, d’una manera planera i fluida; desenrotllar i confirmar el punt de vista propi amb idees complementàries, justificacions i exemples, utilitzant l’entonació adequada per a transmetre matisos subtils de significat.

Expressió escrita: Pot produir, de manera clara, plana i fluida, escrits complexos (informes, articles d’opinió, crítiques…), que presenten una argumentació o una apreciació crítica d’obres literàries, productes audiovisuals i projectes d’investigació, i és capaç de dotar els seus textos d’una estructura lògica, apropiada i eficaç, que ajuda el lector a trobar i recordar les idees importants.

L’alumne que curse el nivell superior, quan finalitze el curs ha de ser capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de ser capaç d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Programa

Vocabulari: transversal a tots els continguts del curs.

El gènere i el nombre del substantiu i de l’adjectiu.

Grafies:

  1. h
  2. b, v.
  3. b, p; d, t; g, c.
  4. m, n i ny.
  5. l, ll, l·l, tl i tll.
  6. g, j, tg, tj.
  7. s, z, c, ç.
  8. x, tx, ig
  9. r, rr.

Els demostratius i els possessius.

La síl·laba, el diftong i el hiat.

L’accentuació i la dièresi.

Els quantificadors: quantitatius, indefinits i numerals.

Llatinismes.

El vocalisme.

Verbs: les formes no personals i el mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu.

Perífrasis verbals: obligació i probabilitat i altres.

Els interrogatius i els exclamatius.

Els adverbis.

Les preposicions.

Els pronoms febles.

Els pronoms relatius.

Expressions de temps.

*Expressió oral: simulacres de prova oral d’examen.

*Expressió escrita: redaccions periòdiques durant tot el curs.

És un curs orientat a l’aprenentatge del valencià i a la preparació per a la prova de la JQCV.