Anglés Upper-Intermediate Nivell B2

A partir de 14 anys

254,40€
Tancat

Objectius generals

La finalitat del nivell B2 és capacitar els alumnes per a utilitzar l’idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requerisquen comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic, i que veure sobre temes generals o actuals.

És capaç d’entendre les idees principals de textos complexos que tracten de temes tant concrets com a abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguen dins del seu camp d’especialització. Pot relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitze sense esforç per part de cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Programa

  • Comprensió auditiva: Comprenc discursos i conferències extensos i fins i tot seguisc línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprenc quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprenc la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.
  • Comprensió de lectura: Sóc capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprenc la prosa literària contemporània.
  • Interacció oral: Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els meus punts de vista.
  • Expressió oral: Presente descripcions clares i detallades d’una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meua especialitat. Sé explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
  • Expressió escrita: Sóc capaç d’escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos. Puc escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que recolzen o refuten un punt de vista concret. Sé escriure cartes que destaquen la importància que li done a determinats fets i experiències.
254,40€