Aula Empresa

Curs de comptabilitat

254,40€
Tancat

Objectius generals

Aquest curs es divideix en dues parts. Una part teòrica i una altra totalment pràctica amb l’ajuda d’un programa de comptabilitat gratuït.

Programa

LA COMPTABILITAT CONCEPTES

 • Concepte de comptabilitat.
 • Elements de la comptabilitat.
 • El patrimoni.
 • El Balanç.
 • Funcionament dels comptes d’actiu i passiu.
 • Despeses i ingressos.
 • El resultat comptable.
 • Fets comptables i el cicle comptable.
 • Les masses patrimonials.
 • Les lleis de funcionament dels comptes.
 • El sistema de la doble partida.
 • Els llibres en comptabilitat,

REGISTRE D’OPERACIONS.

 • Compres i despeses.
 • Vendes i ingressos.
 • Benefici de l’empresa.
 • L’IVA.
 • Creditors i Deutors.
 • Les fonts de finançament.
 • Comptes bancaris.

PROGRAMA INFORMÀTIC DE COMPTABILITAT

 

 

 

 

 

 

254,40€