Anglés Infantil intermedi B1

Intermediate B1 de 8 a 13 anys

174,90€
|
Tancat
Tancat

Objectius generals

És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja siga en situacions quotidianes, d’estudi o d’oci.

És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interés personal.

Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seues opinions o explicar els seus plans.

  • Comprensió Oral: Comprén les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc a l’escola, durant el temps d’oci, etc. Comprén la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d’interés, quan l’articulació és relativament lenta i clara.
  • Comprensió Escrita: Comprén textos redactats en una llengua d’ús habitual i quotidià. Comprén la descripció d’esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals
  • Expressió Oral: Sap enllaçar frases de forma senzilla amb la finalitat de descriure experiències i fets, els seus somnis, esperances i ambicions. Pot explicar i justificar breument les seues opinions i projectes. Sap narrar una història o relat, la trama d’un llibre o pel·lícula i pot descriure les seues reaccions.
  • Expressió Escrita: És capaç d’escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que li són coneguts o d’interés personal. Pot escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

Programa

CONTINGUTS COMUNICATIUS – Parlar sobre plans, intencions i prediccions – descriure criatures – unir frases amb pronoms relatius – descriure la localització – expressar possibilitat – descriure roba – descriure imatges.

CONTINGUTS GRAMATICALS – Revisió dels temps de present – be going to – pronoms relatius – will (prediccions) – Passat Continu / Passat Simple – Substantius comptables i incomptables – enough/*too much/*too many – Present e Perfecte amb for/*since/*still/*just/*yet/*already – Quantifiers (some/*any/no/*every…) – May/*might (possibilitat).

CONTINGUTS LÈXICS – L’escola – tecnologia – adjectius – el teatre – mites i llegendes – criatures mitològiques – mitjans de transport – viatge espacial – el camp – punts cardinals – exploracions – modere i beguda – mars i oceans – temps lliure i entreteniments – la roba – països i nacionalitats .

174,90€