Anglés infantil iniciació A2

Elementary A2 de 6 a 8 anys

174,90€
|
Tancat
Tancat

Objectius generals

L’alumne és capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants.

Sap comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requerisquen més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.

Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seues necessitats immediates. e en situacions

  • Comprensió Oral: Comprén frases i el vocabulari més habitual sobre temes d’interés personal. És capaç de captar la idea principal d’avisos i missatges breus, clars i senzills.
  • Comprensió Escrita: És capaç de llegir textos molt breus i senzills. Sap trobar informació específica i predictible en escrits senzills i quotidians i comprén cartes personals breus i senzilles.
  • Expressió Oral: Utilitza una sèrie d’expressions i frases per a descriure amb termes senzills coses i persones del seu entorn familiar i escolar i de la vida quotidiana.
  • Expressió Escrita: És capaç d’escriure notes i missatges breus i senzills relatius a les seues necessitats immediates.

Programa

CONTINGUTS COMUNICATIUS – Saludar i presentar-se – presentar a altres persones – expressar gustos personals – preguntar per la freqüència – preguntar per la posició dels objectes – expressar obligació i permís – preguntar per la salut de les persones – suggeriments i oferiments – comparar – preguntar pel temps atmosfèric.

CONTINGUTS GRAMATICALS – Present Continu – preposicions de lloc – Ca per a habilitat – Possessiu ‘swant + infinitiu – Present Simple per a rutines – Adverbis de freqüència – Infinitive + toMust (obligació) – Ca (permís) – Shall I…? (suggeriments) – Adjectius comparatius – Past Simple “to be” .

CONTINGUTS LÈXICS – Números 1-100 – acolorisques – joguets – família – descriure persones – cases – llocs a la ciutat – rutines – dies de la setmana – malalties – el camp – adjectius – animals – el temps atmosfèric .

174,90€