Anglés Preparació examen First Certificate (FCE)

A partir de 14 anys nivell B2

254,40€
Tancat

Objectius generals

Els certificats FCE marquen la diferència perquè:

 • Enriqueixen el curriculum vitae i proporcionen millors oportunitats professionals
 • Confereixen prestigi, credibilitat i diferenciació a les institucions que els incorporen
 • Són reconeguts internacionalment i acceptats per institucions d’ensenyament i empreses com a prova del coneixement i del nivell d’anglés
 • Ajuden a desenvolupar habilitats de comunicació
 • No perden la seua validesa
 • Ajuden a preparar-se per a certificats més avançats: CAU i CPE

El First Certificate inEnglish és un examen que realitza la universitat de Cambridge, dissenyat per a gent que necessita demostrar que pot usar l’anglés escrit i parlat del dia a dia a un nivell intermedi-avançat, ja siga per a motius professionals o acadèmics.

Aquest examen es realitza per més de 2700 centres al llarg de 130 països, sent una referència mundial en el que a títols d’anglés es refereix.

Com ja he dit anteriorment, el FCE correspon a un nivell intermedi-avançat, la qual cosa ve a ser el nivell B2 segons el marc comú Europeu de llengües, per la qual cosa amb l’obtenció d’aquest títol estarem demostrant que hem aconseguit el nivell B2.

Comprensió auditiva:

Comprenc discursos i conferències extensos i fins i tot seguisc línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprenc quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprenc la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.

Comprensió de lectura:

Sóc capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprenc la prosa literària contemporània.

Interacció oral:

Puc participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Puc prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els meus punts de vista.

Expressió oral:

Presente descripcions clares i detallades d’una àmplia sèrie de temes relacionats amb la meua especialitat. Sé explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Expressió escrita:

Sóc capaç d’escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els meus interessos. Puc escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que donen suport o refuten un punt de vista concret. Sé escriure cartes que destaquen la importància que li done a determinats fets i experiències.

Programa

 • Adjectives and adverbs
 • Future continuous
 • Future perfect
 • Future perfect continuous
 • Mixed conditionals
 • Modals – can’t have, needn’t have
 • Modals of deduction and speculation
 • Narrative tenses
 • Passives
 • Past perfect
 • Past perfect continuous
 • Phrasal verbs, extended
 • Relative clauses
 • Reported speech
 • Will and going to, for prediction
 • Wish
 • Would expressing habits, in the past
254,40€