Anglés preparació examen PET

A partir de 14 anys nivell B1

254,40€
Tancat

Objectius generals

Els certificats PET marquen la diferència perquè:

 • Enriqueixen el curriculum vitae i proporcionen millors oportunitats professionals
 • Confereixen prestigi, credibilitat i diferenciació a les institucions que els incorporen
 • Són reconeguts internacionalment i acceptats per institucions d’ensenyament i empreses com a prova del coneixement i del nivell d’anglés
 • Ajuden a desenvolupar habilitats de comunicació
 • No perden la seua validesa
 • Ajuden a preparar-se per a certificats més avançats: FCE, CAU i CPE

El Preliminary English Test (PET) és un examen internacional que recolza un cert nivell de domini de l’idioma anglés.

L’examen Preliminary consta de tres punts principals: l’enfocament, les idees i les explicacions; correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. En aquest nivell de competència, els candidats hauran de ser capaços de:

 • Entendre els arguments essencials d’un discurs normal i comprendre la conversa quan aquesta se centre en temes que els resulten coneguts tals com treball, escola, aficions, etc.
 • Saber desembolicar-se en la majoria de les situacions de comunicació que es poden donar quan es viatja.
 • Expressar-se de forma senzilla i coherent sobre temes coneguts i interessos personals. Els candidats són capaços de comptar experiències i esdeveniments personals i descriure els seus somnis, il·lusions i metes. També són capaços d’explicar o justificar breument els seus plans o opinions.

Comprensió auditiva:

Comprenc les idees principals quan el discurs és clar i normal i es tracten assumptes quotidians que tenen lloc en el treball, a l’escola, durant el temps d’oci, etc.

Comprenc la idea principal de molts programes de ràdio o televisió que tracten temes actuals o assumptes d’interés personal o professional, quan l’articulació és relativament lenta i clara.

Comprensió de lectura:

Comprenc textos redactats en una llengua d’ús habitual i quotidià o relacionat amb el treball. Comprenc la descripció d’esdeveniments, sentiments i desitjos en cartes personals.

Interacció oral:

Sé desembolicar-me en quasi totes les situacions que se’m presenten quan viatge on es parla aqueixa llengua. Puc participar espontàniament en una conversa que tracte temes quotidians d’interés personal o que siguen pertinents per a la vida diària (per exemple, família, aficions, treball, viatges i esdeveniments actuals).

Expressió oral:

Sé enllaçar frases de forma senzilla amb la finalitat de descriure experiències i fets, els meus somnis, esperances i ambicions. Puc explicar i justificar breument les meues opinions i projectes. Sé narrar una història o relat, la trama d’un llibre o pel·lícula i puc descriure les meues reaccions.

Expressió escrita:

Sóc capaç d’escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que em són coneguts o d’interés personal. Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.

Programa

 • Adverbs
 • Broader range of intensifiers such
 • as too, enough
 • Comparatives and superlatives
 • Complex question tags
 • Conditionals, 2nd and 3rd
 • Connecting words expressing
 • cause and effect, contrast etc.
 • Future continuous
 • Modals – must/can’t deduction
 • Modals – might, may, will, probably
 • Modals – should have/might have/etc
 • Modals: must/have to
 • Past continuous
 • Past perfect
 • Past simple
 • Past tense responses
 • Phrasal verbs, extended
 • Present perfect continuous
 • Present perfect/past simple
 • Reported speech (range of tenses)
 • Simple passive
 • Wh- questions in the past
 • Will and going to, for prediction
254,40€