Valencià nivell superior C2

Nivell C2. A partir de 16 anys

100,00€
Tancat

Objectius generals

1.- Comprensió oral
►Pot comprendre sense dificultat qualsevol altre parlant de la llengua i qualsevol tipus de parla, siga quin siga el ritme, el registre i la intenció amb què s’articule, tant si es tracta de converses cara a cara com vehiculades a través dels mitjans de comunicació, i encara que es parle amb un accent o una varietat lingüística diferent de la pròpia.
► Pot seguir fàcilment interaccions complexes entre interlocutors natius.
► Pot comprendre sense dificultat intercanvis comunicatius de caràcter general i també de tipus especialitzat encara que hi apareguen expressions col·loquials, formes d’àmbit geogràfic restringit o terminologia poc familiar.
► Pot extraure informació precisa d’anuncis públics, fins i tot si són emesos amb un so distorsionat i de poca qualitat (per exemple, en una estació, en un estadi, etc.).
► Pot comprendre sense esforç qualsevol tipus de producció oral en directe o emesa pels mitjans de comunicació, ja siguen programes de televisó o pel·lícules que utilitzen una quantitat considerable d’argot i d’expressions idiomàtiques, i identificar-hi detalls que evidencien actituds i relacions implícites entre els interlocutors.
► Pot detectar el to, les distincions subtils d’estil, els sentits figurats i identificar les ambigüitats i els dobles sentits.
► És capaç d’apreciar la ironia, el sarcasme, el joc verbal i les al·lusions humorístiques de tipus cultural, i extraure’n conclusions.
► Pot entendre sense esforç textos corresponents a diferents varietats dialectals en tots els registres.

2.- Comprensió  escrita
► Pot comprendre i interpretar qualsevol forma de llenguatge escrit, incloent-hi materials de gran exigència acadèmica i cognitiva, textos literaris o no literaris, abstractes i estructuralment complexos o rics en expressions col·loquials, i apreciar distincions subtils d’estil.
► Pot compondre una gamma àmplia de textos que poden aparéixer en la vida social, professional o acadèmica i identificar detalls subtils que inclouen actituds i opinions de l’autor o autora, tant implícites com explícites.
► Pot compondre amb detall instruccions públiques llargues i complexes sobre qualsevol procediment relacionat amb la seua especialitat o no.
►Pot comprendre sense problemes una àmplia gamma de textos de caràcter literari (poemes, contes, narrativa curta contemporània, novel·les, teatre,…) o de fets reals i apreciar-ne les diferències d’estil.
► Pot compondre textos escrits en variants diatòpiques, diafàsiques i diastràtiques. Pot compondre expressions col·loquials o idiomàtiques, fins i tot les que tenen un ús menys general.
► Pot anticipar-se a allò que està llegint.
► Pot copsar les pressuposicions, els sobreentesos i allò que no es diu explícitament (ambigüitats, dobles sentits, el·lisis, trets de l’autoria del text, etc.), i el to del text (ironia, sarcasme, humor, etc.).

3.- Expressió i interacció orals
►Pot expressar-se espontàneament, amb fluïdesa i precisió, amb una elocució pròpia dels registres més formals i distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes, i sap adaptar el seu discurs al dels interlocutors.
► Pot presentar temes complexos amb seguretat davant d’un públic que desconeix el tema, estructurar i adaptar l’exposició amb flexibilitat per a respondre a les necessitats d’aquesta audiència i destacar-ne els punts significatius.
► Pot interactuar de manera còmoda i apropiada sense cap limitació lingüística en qualsevol situació de la vida personal i social.
► Pot contribuir a textos conversacionals, formals i no formals, estructurant el discurs i interactuant amb autoritat i una completa fluïdesa, com ho faria un parlant natiu.
► Pot fer exposicions i argumentacions clares, elaborades i ben construïdes, d’una manera planera i fluida. Pot defensar la seua posició en discussions formals sobre qüestions complexes, amb arguments articulats i persuasius.
► Pot fer un bon ús d’expressions idiomàtiques i col·loquials, expressar amb precisió matisos subtils de significat i reaccionar a intervencions d’altri utilizant amb precisió una gamma extensa d’estratègies.
► Té una elocució correcta, que és capaç d’adaptar a diferents registres i situacions comunicatives.  

4.- Expressió i interacció escrites
►Pot escriure textos complexos de manera clara i fluida, amb un estil apropiat i eficaç i una estructura lógica que ajude el destinatari a trobar-ne els punts importants. Pot interactuar per escrit amb facilitat i habilitat i sap captar els matisos implícits de l’interlocutor i fer-hi al·lusions.
► És capaç d’escriure històries i descripcions ben construïdes, interessants i fàcilment llegibles, d’experiències viscudes, en un estil adequat al gènere.
►Pot escriure informes o articles complexos, crítiques (literàries o de productes audiovisuals) i projectes d’investigació que presenten arguments, amb una estructura lògica, eficaç i fluida.
► És capaç d’escriure textos de formalitat alta en varietat estàndard, de caràcter no especialitzat, que requereixen una preparació prèvia notable: textos de l’àmbit periodístic (cartes al director d’un diari, articles d’opinió, col·laboracions en revistes,…); correspondència formal a institucions, empreses…; textos escrits per a ser dits (discursos breus, parlaments en festes, reunions,…), etc. ► Pot resumir amb precisió textos narratius literaris, expositius, argumentatius, etc, llargs i exigents.
► Pot prendre apunts detallats del que es diu en una conferència o en una altra mena d’exposició de manera acurada i és capaç de reutilitzar aquesta informació per fer textos nous, de diferent àmbit, gènere o registre, o adreçats a diferents públics i intencions comunicatives.
► Pot expressar-se amb un discurs ben articulat i amb marques de tota mena que ajuden el destinatari o destinatària a fixar-se en els punts més significatius i a recordar-los.
► Pot produir un discurs clar, fluid i ben estructurat que demostra un ús totalment controlat d’estructures organitzatives i mecanismes de cohesió propis de la llengua escrita formal.
► És capaç de reformular, a partir de molt diverses variables, textos que es prenen com a referència.
► Pot adequar la seua producció escrita a lectors i funcions comunicatives diversos, i pràcticament a qualsevol mena de variable contextual.

L’alumne que opte a aquest curs de nivell superior quan finalitze ha de ser capaç de:

comprendre qualsevol text oral o escrit pertanyent a diversos àmbits d’ús i registres i en condicions de comunicació no sempre òptimes; crear una àmplia gamma de textos llargsi complexos; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes i adaptant la seua producció a tota mena de variables contextuals, i produir textos clars i ben estructurats adequats a una gamma àmplia de gèneres i registres, o fer una mediació en situacions comunicatives més especialitzades.

Programa

Vocabulari: transversal a tots els continguts del curs. El gènere i el nombre del substantiu i de l’adjectiu. Grafies Els demostratius i els possessius. La síl·laba, el diftong i el hiat. L’accentuació i la dièresi. Els quantificadors: quantitatius, indefinits i numerals. Llatinismes. El vocalisme. Verbs: les formes no personals i el mode indicatiu, subjuntiu i imperatiu. Perífrasis verbals: obligació i probabilitat i altres. Els interrogatius i els exclamatius. Els adverbis. Les preposicions. Els pronoms febles. Els pronoms relatius. Expressions de temps. *Expressió oral: simulacres de prova oral d’examen. *Expressió escrita: redaccions periòdiques durant tot el curs.

Els alumnes que assistisquen a aquest taller deuran:

1.- Ser puntuals.
2.- Acudir motivats per a aprendre.
3.- Posar atenció a classe.
4.- Participar de manera activa, si fóra el cas.
5.- Acomplir amb les diverses tasques proposades a classe.
6.- Respectar-se.

100,00€