OBERT EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES “AJUDES DE TRANSPORT CURS 2020-21”

Beques

Descripció

Acaba de començar el nou curs i, l’Ajuntament de Burjassot, vol ajudar als seus joves (amb un màxim de 100€) amb les despeses de desplaçament del transport públic i que cursen estudis reglats fora del municipi.

Del 2 d’octubre al 2 de novembre pots presentar la teua sol·licitud. Ací tot el que necessites saber:

Qui pot sol·licitar-la?: (Requisits)

  • Joves empadronats/as a Burjassot, nascuts durant el període 2004-1995.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Burjassot.
  • Cursar algun dels següents estudis reglats fora de Burjassot, durant el curs acadèmic 2020/2021: o Formació professional de grau mitjà i/o superior. o Batxillerat, sempre que no s’oferisca a Burjassot la modalitat cursada.                                                                              o Formació professional bàsica. o Ensenyaments artístics i/o musicals professionals o superiors. o Estudis universitaris en campus diferents a la localitat.

On i quan presentar la sol·licitud?:

S’ha de presentar la sol·licitud i tota la documentació per Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Burjassot. Pots fer-ho de manera telemàtica, si tens signatura digital, a través de la Seu Electrònica: http://www.burjassot.org/sedes-electronicas/, o presencialment a casa de Cultura de Burjassot (C/.Mariana Pineda, 93), sol·licitant cita prèvia a través de: https://citaprevia.burjassot.org/.

Del 2 d’octubre al 2 de novembre.

Què he de presentar en la meua sol·licitud?:

  1. Sol·licitud de l’ajuda (ANNEX 1).
  2. Declaració responsable sobre el compliment d’article 13 Llei 38/2003 Subvencions (ANNEX II).
  3. Formulari de manteniment de tercers (ANNEX III) o certificat de compte bancari propi o dels tutors legals de l’estudiant.
  4. Certificat o justificant de la matrícula dels estudis que estiga realitzant o vaja a realitzar.
  5. Copia Document Nacional d’Identitat.
  6. Copia Llibre de Família.
  7. Documentació acreditativa del nivell de renda de la unitat familiar (aquesta documentació s’utilitzarà en el cas que la demanda supere el pressupost disponible per a les ajudes al transport per a estudiants, tal com s’estableix en la base 4 de l’ordenança).

BASES

Annex I. Sol·licitud d’ajudes al transport

Annex II. Declaració de no prohibició de ser beneficiari altres subvencions

Annex III. Manteniment de Tercers

Annex IV. Justificació econòmica